Lord Venkateswara Stotra

lord srinivasa

Kamakuchchoochuka Kumkumato
Niyutarunitatula neelatano
Kamalaayatalochana lokapate
Vijayoobhava venkatsailapate

Sachaturmukha Shanmukha panchamukha
Pramukhalikiladyvata moulamane
Saranagata vatsyala saaranide
Paripalya maam vrushalylapate

Ativelataya tava Durshiyi
Anuvelakrutyi raparadhasatai
Bhartam twaritam vrushasailapate
Pariyaa krupayaa papipahi hare

Adhivenkatasaila mudharamathe
Rantabhimathadi dana rataat
Padevatayaa gatitannikgamai
Kamalayadataanna param kalaye

Kalavenuravasatagopavadoo
Satakoti Vrutaathmara koti samat
Prativalla vikabhimathathshkhadhaat
Vasudevasutanna param kalaye

Abhirama gunakra dasarade
Jagadeka Danurdhara Deeramate
Raghunayaka ramaramesha vibho
Varado bhava deva dayajaaladhe

Avaneetanayaa kamalaneeyakaram
Rajaneekarucharumukhabhuruham
Rajaneechara rajatamo mihiram
Mahaneeyamaham Raghuramammaye

Sumukam Suhrudayam sulabham sukhadham
Swajanujam cha sukaya mamoghasaram
Asahaya raghoodwahamanyamaham
Nakadanchana kanchana jaatu bhaje

Vina Venkatesam na nadho nannadha
Sada Venkatesam Smarami Smarami
Hare Venkatesam praseedaha praseedha
Priyam Venkatesa Prayuchha Prayuchha

Aham doortaste padambhojayugma
Pranameecchaya gatya sevamkarami
Kakruteyevayaa nitya sevaphalam twam
Prayuchha Prayuchha prabho Venkatessa

Leave a Reply