Special Shloka for Lord Balaji for Saturday.

balaji

Vina Venkatesam Nanatho Nanatha Sada Venkatesam Samarami Samarami
Hare Venkatesah Prasida Prasida Priyam Venkatesah, Prayacha Prayacha
Nithyaya Niravadyaya Satyananda Chidatmane
Sarvantharatmane Srimath Venkatesaya Manglam

Leave a Reply