Sri Venkateshwara Ashtothra Shatanaamavali

Lord-Balaji-Tirumala-Tirupati4Om Sri Venkateshaaya Namaha

Om Srinivasaaya Namaha

Om Lakshmi Pathaye Namaha

Om Anaamayaaya Namaha

Om Amruthamshaaya Namaha         5

Om Jaga dwandhyaaya Namaha

Om Govindaaya Namaha

Om Shaswathaaya Namaha

Om Prabhave Namaha

Om Sheshadri nilayaaya Namaha      10

Om Devaaya Namaha

Om Keshavaaya Namaha

Om Madhusudhanaaya Namaha

Om Amruthaaya Namaha

Om Mahdavaaya Namaha                15

Om Krishnaaya Namaha

Om Sri haraye Namaha

Om Gnanapanjaraaya Namaha

Om Srivathsa vakshase Namaha

Om Sarveshaaya Namaha                20

Om Gopalaaya Namaha

Om Purushothamaaya Namaha

Om Gopishwaraaya Namaha

Om Parasmai Jyothishey Namaha

Om Vaikunta pathaye Namaha          25

Om Avyayaaya Namaha

Om Sudha thanave Namaha

Om Yadhavendraaya Namaha

Om Nithya yavvana roopavathe Namaha

Om Chaturvedaathnakaaya Namaha

                                                    30

Om Vishnave Namaha

Om Atchyuthaaya Namaha

Om Padmini priyaaya Namaha

Om Dharaa pathaye Namaha

Om Sura pathaye Namaha                35

Om Nirmalaaya Namaha

Om Deva poojithaaya Namaha

Om Chaturbhujaaya Namaha

Om Chakradharaaya Namaha

Om Thridhaamne Namaha                 40

Om Thrigunashrayaaya Namaha

Om Nirvikalpaaya Namaha

Om Nishkalankaaya Namaha

Om Niranthakaaya Namaha

Om Niranjanaaya Namaha                45

Om Niraabhaasaaya Namaha

Om Nithya thrupthaaya Namaha

Om Nirgunaaya Namaha

Om Nirupadravaaya Namaha

Om Gadhadharaaya Namaha             50

Om Sharngjapaanaye Namaha

Om Nandhakine Namaha

Om Shankadhaarakaaya Namaha

Om Aneka Moorthaye Namaha

Om Avyakthaaya Namaha                55

Om Kati hasthaaya Namaha

Om Varapradhaaya Namaha

Om Anekaathmane Namaha

Om Dheenabhandhave Namaha

Om Aartha lokaabhaya pradhaaya Namaha

                                                    60

Om Aakaasharaaja varadhaaya Namaha

Om Yogihruthpadma mandiraaya Namaha

Om Damodharaaya Namaha

Om Jatgathpaalaaya Namaha

Om Paapaghnaaya Namaha             65

Om Bhakta vathsalaaya Namaha

Om Thrivikrayamaaya Namaha

Om Shinshumaaraaya Namaha

Om Jatamukuta shobhithaaya Namaha

Om Shanka madhyollnmandhakim-     kinyaadhya karandakaaya Namaha  70

Om Neela meghashyama thanave Namaha

Om Bilva pathrarchana priyaaya Namaha

Om Jagadhvapine Namaha

Om Jagathkarthre Namaha

Om Jagathsaakshine Namaha          75

Om Jagath pathaye Namaha

Om Chinthithaardha pradhaaya Namaha

Om Jishnave Namaha

Om Dhasharhaaya Namaha

Om Dhasharoopavathe Namaha      80

Om Devakinandhanaaya Namaha

Om Shouraye Namaha

Om Haayugreevaaya Namaha

Om Janardhanaaya Namaha

Om Kanya shravana tharejyaaya Namaha

                                                   85

Om Pithambhara dharaaya Namaha

Om Anaghaaya Namaha

Om Vanamaaline Namaha

Om Padmanaabhaaya Namaha

Om Mrugayaasaktha maanasaayane Namaha

                                                   90

Om Ashwaroodaya Namaha

Om Khadgadharine Namaha

Om Dhanarjana samuthsukaaya Namaha

Om Ghanasaara sanmadhya kasturi-

Thilakojwala Namaha

Om Sachithaananda roopaaya Namaha      95

Om Jagan magala daayakaaya Namaha

Om Yagna roopaaya Namaha

Om Yagna Bhokthre Namaha

Om Chinmayaaya Namaha

Om Parameshwaraya Namaha         100

Om Paramardha Pradhaya Namaha

Om Shanthaaya Namaha

Om Shrimathe Namaha

Om Dhordhanda vikramaaya Namaha

Om Parathparaya Namaha              105

Om Parasmai Bhrahmane Namaha

Om Sri vibhave Namaha

Om Jagadeswaraya Namaha           108

Leave a Reply