Sri Venkateswra Prapatti

Lord Venkateshwara near khairtabad ganesh 2010

Eesanam jagothosya Venkatapathe
Vishno paraam preyaseem
Thadhwakshasthala nithyavasarasikam
Thath kshanthi samvardhineem
Padmalankrutha pani pallavayugam
Padmasanasthaam Sriyam
Vathsalyadi gunojwalam Bhagavatheem
Vande jaganmatharam
Sreeman krupajaianidhe krithasarvaloka
Sarvagna Saktanathavathsala sarvaseshin
Swamin susheela sulabhasritha parijatha
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Aanupurarpitha sujatha sugandhi pushpa
Sowrabhya Sowrabhakarow samasannivesow
Sowmyow sadanubhavanepi navanu bhavyow
Sree Venkatesa charanow saranam papadhye
Sadyo vikasi samudithvara saandra raga
Sourabhya nirbhara saroruha soumya vaartham
Samyakshu sahasa padeshu vilekhayanthow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Rekamayadwaja sudhakala saathapatra
Vajraamkrusamburuha kalpaka sanka chakrai
Bhawyai ralankruthathalow parathathva chinnai
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Thamrodara dyuthi parajitha padmaraagow
Baahyairmahobhi rabhi bhootha mahendra neelow
Udhyannakhamsubhi rudastha sasaanka bhasow
Sree Venkatessa charanow saranam prapadhye
Saprema bheethi kamalakara pallavabhyam
Samvahanepi sapadiklamamada dhanow
Kantha vavaangmanasa gochara sowkumaryow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Lakshmeemaheetha dhanuroopa nijanubhava
Neeladi divyamahisheekara pallavanam
Aarunya sankramanatha kila saandra raagow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Nithyanamadvidhi sivadi kireetakoti
Prathyupthadeepta navarathna mahaprarohai
Neerajanavidhi mudaramupada dhanow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Vishnopade parama ithyuditha prasamsow
Yow madhwa uthsa ithi bhogyathayapyupaaththow
Bhooyasthathethi thava paanithala pradishtow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Parthaaya thathsadrusa saarathina thvayaiva
Yow darshithow swacharanow saranam vrajethi
Shoyopi mahyamihathow karadarsithowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Manmoordhni kaaliyapane vikataataveshu
Sree Venkatadri sikhare sirasi srutheenaam
Chithepyananyamanasam samamahithowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Amiana hrushyadavaneethala keernapushpow
Sree Venkatadri sikharabharanaya manow
Aanandithaakila manonayanow thavaithow
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Praya prasanna janatha prathamavagahyow
Mathusthanaviva sisoramrtuhayamanow
Prapthow parasparathulamathulantharowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Sathvotharaissathathasevya padambujena
Samsaratharaka dayadradruganchalena
Soumyopayanthru munina mamadarshithowthe
Sree Venkatesa charanow saranam prapadhye
Sreesa sriya ghatikaya thvadupaya bhave
Prapye thvayi swayamu peyathaya spuranthya
Nithyasrithaya niravadya gunayathubhyam
Syam kinkaroo Vrishagireesanajathumahyam

Leave a Reply